Köpvillkor

Salgs- og leveringsbetingelser for Kryta A/S (CVR/VAT no. DK 66998916)


 

I. INDLEDNING

1. Nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Ved ”vare”, ”leverance” eller ”det leverede” forstås nedenfor ethvert produkt og enhver tjenesteydelse, der udbydes til salg eller sælges af Sælger.

 

II. BESKRIVELSER OG PRØVER M.V.

1. Alle specifikationer og oplysninger om pris, dimensioner, vægt, ydeevne, egenskaber, sammensætning, recepter, tekniske og andre data anført i kataloger, produktblade (datablade), hjemmesider, annoncer og prislister eller lignende er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger, der til enhver tid og uden varsel kan ændres af Sælgeren, er derfor kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt i købsaftalen.

2. Såfremt konstruktion, specifikationer og recepturer m.v. for en af Sælger solgt vare måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælgeren berettiget til at levere varen med de(n) nu herefter gældende konstruktion, specifikationer og recepturer m.v., såfremt varen – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved.

3. Alle af Sælgeren leverede prøver betragtes som typeprøver, således at Sælgeren ikke er ansvarlig for, om de leverede varer svarer til prøverne, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt i købsaftalen. For prøverne gælder i øvrigt det i punkt II.1 anførte.

 

III. LEVERINGSBETINGELSER M.V.

1. Såfremt ikke andet fremgår af Sælgers tilbud, er dette bindende i 8 dage fra tilbuddets egen datering. Mellemsalg er dog altid forbeholdt. Såfremt den i Sælgers tilbud anførte leveringsdato ligger mere end 2 måneder efter tilbuddets datering, er tilbudsprisen i enhver henseende fritblivende og vil senere kunne forhøjes.

2. Alle i Sælgers skriftlige materiale, herunder i ordrebekræftelse og tilbud, anførte priser er excl. moms, told og enhver anden statslig afgift, medmindre andet individuelt er aftalt.

3. Alle i Sælgers tilbud eller ordrebekræftelse anførte priser er baseret på de af Sælger forudsatte valutakurser. I tilfælde af valutariske forandringer m.v. forbeholder Sælgeren sig forhøjelse af prisen, såfremt kursen på betalingsdagen ændres mere end 2,5% i forhold til førstnævnte kurs.

4. Leveringsstedet er Sælgers adresse i Danmark, medmindre andet individuelt er aftalt.

5. Merudgifter i anledning af ikke aftalt del-levering, ønsket af Køber, afholdes af denne.

6. Køberen har ingen adgang til at returnere leverancer fra Sælger til denne.

7. De af Sælgeren anvendte salgsklausuler svarer til de gældende Incoterms.

 

IV. FORSIKRING

  1. Forsendelseskøb vil af Sælger alene blive forsikret i det af Køberen skriftligt tilkendegivne ønskede omfang og da for Købers regning.
  2. Alle beskadigelser eller manglende dele af leverancen skal meddeles skriftligt til Sælgeren og transportselskabet omgående efter, at Køberen er blevet bekendt hermed og under alle omstændigheder omgående efter varens modtagelse, ledsaget af erklæring herom fra transportselskabet.

 

V. EMBALLAGE

  1. Medmindre andet er aftalt, omfatter de i tilbud og aftaler anførte priser udgifterne til sådan emballage eller anden beskyttelse, som ved forsendelse i Danmark under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen, indtil den kommer frem til det i aftalen angivne sted.
  2. Såfremt Køberen måtte ønske en anden emballage end den i punkt V.1 nævnte, faktureres Køberen alle omkostninger derved.

 

VI. LEVERINGSFRIST OG TID

1.  En i købsaftalen fastsat leveringsfrist regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

a) den dag, da aftalen indgås

b) den dag, da Sælgeren modtager en i aftalen vedtaget sikkerhedsstillelse eller betaling, der skal præsteres inden leveringen den dag, da Sælger fra Køber har modtaget samtlige de for leverancens udførelse nødvendige oplysninger.

2. Dersom Køber undlader at opfylde sin pligt til at stille sikkerhed eller sin betalingspligt, undlader at give de for aftalens opfyldelse nødvendige oplysninger, ændrer ordren eller på anden måde forsinker leverancen eller dennes udførelse, er Sælgeren berettiget til at øge leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt eller at annullere købsaftalen, idet – i sidstnævnte tilfælde – Sælger da har krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler. Leveringstiden forlænges ligeledes med den tid, der er nødvendigt for Sælger og dennes eventuelle underleverandører, såfremt denne/disse før eller efter købsaftalens indgåelse helt eller delvist forhindres i deres rettidige opfyldelse som følge af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, såsom regeringsindgreb eller –foranstaltninger, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, importrestriktioner, oprør eller uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder og restriktioner af drivkraft og tillige – og uanset om dette skyldes omstændigheder som foran nævnt – i tilfælde af mangel på arbejdskraft, driftsstandsning eller vanskeligheder med fremskaffelse af materialer eller andre varer og lignende hos Sælgerens leverandører eller underleverandører, mangler ved leverancer fra Sælgerens leverandører eller underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, såfremt de nævnte forhold ikke kan lægges Sælgeren til last og ikke var Sælgeren bekendt, da aftalen med Køberen blev indgået.

3. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen af de foran omhandlede omstændigheder, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

4. Overskrides leveringstiden på grund af sådanne omstændigheder som nævnt i punkt VI.2 mere end 3 måneder, er Sælgeren berettiget til at hæve aftalen. Sælgeren kan herudover kræve erstatning – hvad enten aftalen hæves eller fastholdes – efter dansk rets almindelige regler.

5. Overskrider Sælgeren leveringstiden med mere end 3 måneder – uden at der foreligger sådanne forhold som nævnt i punkt VI.3 – er Køber berettiget til at hæve aftalen, når Sælger, trods en efter udløbet af nævnte 3 måneder afgivet skriftlig opfordring, herefter ikke leverer inden en rimelig frist. Hvad enten Køber hæver eller fastholder aftalen, er han ikke berettiget til erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab.

6. Udskyder Sælgeren leveringstiden med mere end 3 måneder på grund af sådanne forhold som nævnt i punkt VI.3, har begge parter ret til at hæve handlen og kan herudover ikke af den anden part kræve nogen form for erstatning, ej heller for direkte eller indirekte tab.

7. Ved afkaldsordrer skal Køberen aftage alt af salgsaftalen omfattet inden for den heri aftalte tidsfrist. Er en sådan tidsfrist ikke aftalt, gælder en frist på 1 måned. Efter udløbet af tidsfristen resp. nævnte måned er Sælgeren berettiget til at fakturere alt af salgsaftalen omfattet, endnu ikke faktureret og til – i Sælgers valg – at fremsende det ikke leverede eller at debitere og fakturere Køberen passende rente- og lageromkostninger.

 

VII. EJENDOMSRET M.V.

1. Ejendomsretten til det leverede med alt tilbehør forbliver hos Sælgeren eller den, til hvem han har transporteret sin ret, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er skadesløst betalt til Sælgeren eller til den, hvem han har transporteret sin ret, alt i det omfang sådant ejendomsforbehold i øvrigt lovligt kan tages.

2. Så længe ejendomsforbeholdet består, gælder følgende:

a) Køberen er uden Sælgerens samtykke uberettiget til at pantsætte, klausulere eller på anden lignende måde disponere over det leverede.

b) Køberen er pligtig at omgås det leverede på omhyggelig måde og holde det i god forsvarlig stand, hvorom Sælgeren til enhver tid er berettiget til at forvisse sig.

c) Såfremt Køberen skifter bopæl, skal han omgående og skriftligt underrette Sælgeren herom.

d) Køberen er fra leveringen, indtil ejendomsrettens endelige overgang, pligtig at holde det leverede med alt tilbehør forsikret mod skader som følge af brand, vand, tyveri, hærværk, beskadigelse eller bortkomst, herunder under transport etc. for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel, dog mindst svarende til Sælgerens til enhver tid værende tilgodehavende.

 

VIII. BETALING

1. Medmindre andet individuelt er aftalt, er Sælgers betalingsbetingelser kontant mod leverancens overgivelse til Køber. Enhver senere betaling anses for forsinket betaling.

2. Anvisninger, checks og veksler anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted. Ved enhver forsinket betaling – også ved ydet henstand – er Sælger berettiget til at modregne morarenter fra fakturadatoen med den af Renteloven herfor til enhver tid fastsatte rentesats.

3. Undlader Køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at leverancen opbevares for Køberens regning og risiko. På Køberens skriftlige anmodning skal Sælgeren forsikre leverancen for Køberens regning.

4. Køber er uberettiget til enhver form for modregning eller tilbageholdelse, herunder til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af punkt IX. En forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen berettiger ikke Køberen til undladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

5. Hele den til enhver tid værende restgæld med mulige renter og omkostninger etc. er straks forfalden til skadesløs betaling, såfremt Køberen misligholder nogen Køberen i medfør af nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” påhvilende forpligtelser, eller såfremt Køberen standser sine betalinger, indleder forhandlinger om akkord, moratorium eller anden almindelig kreditorordning eller indgiver konkursbegæring eller erklæres konkurs, eller såfremt Køberen bliver ude af rådighed over sit bo eller træder i likvidation, eller såfremt Køberens forhold i øvrigt – uanset årsagen hertil – er eller udvikler sig således, at der er nærliggende mulighed for, at Sælgeren ikke til de aftalte forfaldstider vil modtage de aftalte sikkerhedsstillelser eller betalinger.

 

IX. AFHJÆLPNINGSRET

1. Såfremt der inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet konstateres mangler på grund af materiale- eller fabrikationsfejl ved leverede varer, forpligter Sælgeren sig til – i Sælgerens udelukkende valg – enten at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen eller hurtigst muligt, eventuelt hos Sælger eller på dennes leverandørs fabrik, for Køberen at afhjælpe denne mangel ved – i Sælgerens udelukkende valg – enten at levere en ny bestanddel, lade foretage reparationer eller foretage omlevering.

2. Udover retten til forholdsmæssigt afslag, hvor Sælgeren vælger dette, eller den nævnte afhjælpningsret har Køberen i anledning af de i punkt IX.1 nævnte forhold ikke andre krav eller misligholdelsesbeføjelser. Køber kan således ingensinde hæve handelen, kræve forholdsmæssigt afslag herudover eller erstatning for hverken direkte eller indirekte tab som følge af mangler ved den leverede vare. Sælgeren hæfter således heller ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

3. Sælgerens pligt til at yde forholdsmæssigt afslag eller til afhjælpning omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig montering og anvendelse, og omfatter således ikke mangler, der skyldes forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse, overbelastning, brand, overophedning, frost, lynnedslag eller følgerne heraf, mangelfuld vedligeholdelse, vand- og fugtskader, f.eks. i forbindelse med rengøring, urigtig anbringelse eller ændringer, indgreb, normalt slid eller forringelse, naturkatastrofer og mangler, som kan henføres til andre årsager uden for Sælgerens kontrol, eller som i øvrigt kan henføres til forhold, der ikke med rimelighed kan lægges Sælgeren til last. Endvidere bortfalder Sælgers pligt til at yde forholdsmæssigt afslag og afhjælpningspligten endeligt, hvis Køberen misligholder sine forpligtelser, herunder pligt til rettidig betaling.

4. Køberen skal straks ved konstatering af enhver mangel, som Køberen vil gøre gældende over for Sælger, give Sælger skriftlig underretning herom. Er reklamationen ikke Sælger i hænde inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor det var muligt for Køber at konstatere manglen, fortabes samtlige Køberens i punkt IX nævnte mangelsbeføjelser og enhver hæftelse overhovedet for Sælger.

5. Hvis det – alene efter Sælgers skøn – af praktiske grunde ikke vil være rimeligt at forlange det leverede returneret til Sælger med henblik på afhjælpning heraf, vil afhjælpning finde sted på anvendelsesstedet.

6. For det af Sælger i medfør af afhjælpningsadgangen leverede gælder den oprindelige afhjælpningsperiode, uanset hvornår heri afhjælpningen finder sted.

 

X. PRODUKTANSVAR

1. For personskader gælder dansk rets almindelige regler.

2. For tingsskader gælder følgende:

a) I det omfang dette lovligt kan vedtages, gælder de begrænsninger i produktansvaret for Sælger, der er anført hér i punkt X.2. Såfremt én eller flere af ovennævnte begrænsninger ikke lovligt kan vedtages, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Såfremt én eller flere af begrænsningerne er for vidtgående til Sælgers fordel, men gyldigt kunne vedtages med et mindre vidtgående indhold, da skal den pågældende begrænsning reduceres til, hvad der gyldigt kunne være vedtaget.

b) Sælger er – inden for 12 måneder fra det faktiske leveringstidspunkt – ansvarlig for den skade, som det godtgøres, at de leverede varer forvolder påen Købers ejendele, hvis Køberen dokumenterer, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af Sælgeren. Sælgerens samlede ansvar i 12 måneders perioden kan aldrig overstige varens fakturapris.

c) Sælgeren hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

3. I det omfang Sælgeren herudover måtte blive pålagt ansvar, herunder i forbindelse med den brug, som Køberen eller dennes eventuelle aftagere måtte gøre af de(n) pågældende vare(r) - herunder i tilfælde af videresalg – er Køberen pligtig at skadeløsholde Sælgeren for ethvert ansvar, som denne måtte blive pålagt.

4. Køberen er altid pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav imod Sælgeren.

 

XI. RÅDGIVNING, VEJLEDNING OG SERVICE

1. Såfremt Sælgeren – hvad enten der til denne betales et særskilt vederlag herfor eller ej – yder Køberen teknisk eller anden rådgivning, vejledning eller service, og uanset karakteren heraf, er Sælgeren uden ansvar for enhver sådan rådgivning, vejledning og service og for enhver følge heraf.

 

2. Foranstående er også gældende, såfremt der er tale om rådgivning, vejledning og service, f.eks. med hensyn til opståede driftsforstyrrelser, fejl eller mangler, og Køber som følge heraf hos Sælger eller tredjemand lader foretage indkøb og montering af andre produkter, reservedele, udstyr og/eller tilbehør eller lader foretage bestemte reparationsarbejder.

 

XII. TRANSPORT AF RETTIGHEDER

1. Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til nærværende aftale til tredjemand, det være sig til eje eller til sikkerhed.

 

XIII. ØVRIGE BESTEMMELSER

1. Sælgeren er ikke bekendt med, at Sælgeren/den solgte vare ved salget til Køberen krænker tredjemands patent-, varemærke-, mønster-, brugsmodel eller andre rettigheder, men Sælger er uden ansvar for, om dette alligevel måtte være tilfældet, eller om sådan krænkelse antages at foreligge ved Køberens køb eller videresalg af den solgte vare eller den brug, Køberen eller dennes aftagere vil gøre heraf. Såfremt Sælgeren alligevel måtte blive pålagt noget ansvar for en sådan krænkelse, er Køberen pligtig straks efter påkrav at friholde Sælgeren for enhver følge heraf, herunder alle sagsomkostninger.

2. Betingelserne i nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” er gældende for ethvert salg fra Sælgeren. Dette gælder også, selvom Køberen under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælgeren har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår betragtes som bortfaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt gengiver de enkelte af Køberens betingelser, der pålægger Sælgeren andre eller anderledes formulerede vilkår, der i det konkrete tilfælde stiller Sælgeren ringere end de i nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” anførte.

3. Eventuelle fejl, herunder skrive- og trykfejl i Sælgers skriftlige materiale, herunder korrespondance, ordrebekræftelser, fakturaer og det i punkt II.1 anførte materiale er ikke forpligtende for Sælgeren og kan ikke påberåbes over for denne.

4. Uanset købsaftalens bestemmelser gælder:

a) Mindre afvigelser med hensyn til materiale, farve eller lignende berettiger ikke Køberen til krav over for Sælgeren, ligesom Køberen heller intet krav har i anledning af, at varen eller dennes emballage – f.eks. under håndteringen hos Sælgeren eller under transporten – måtte være blevet påført ridser, skrammer, buler eller lignende.

b) Sælgeren er uden ansvar for, hvorvidt det købte – uanset hvilken form for varer, der er tale om – er egnet til den brug, Køberen agter at gøre heraf, herunder om det købte kan indpasses i eller anvendes sammen med maskiner eller i det hele taget andre varer, produkter, anlæg eller teknisk udstyr, der ikke hidrører fra Sælgeren, medmindre andet individuelt er garanteret af Sælgeren i købsaftalen.

5. Medmindre Sælgeren individuelt i ordrebekræftelserne udtrykkeligt har afgivet særskilt erklæring om, at de af leverancen omfattede varer vil være originale produkter, er Sælger berettiget til at opfylde købsaftalen ved levering af ikke originale produkter, der er ligeværdige hermed. Partnummeret i Sælgers skriftlige materiale tjener alene som intern identifikation for Sælger.

 

XIV. VÆRNETING OG GÆLDENDE RET

1. Alle tvistigheder i anledning af købsaftalen og til denne føjede bestemmelser, samt tvistigheder vedrørende det heri omtalte eller deraf flydende retsforhold med, hvad deraf følger, afgøres i Sælgers valg enten ved Sø- og Handelsretten i København eller ved Sælgers værneting.

2. Sælger er dog berettiget til altid at anlægge sag ved Købers almindelige værneting.

3. Alene dansk ret finder anvendelse, dog ikke reglerne i den internationale købelov, CISG.

 

juni 2020